Privacyverklaring Vmax Club Holland

Motorclub "VMaxClubHolland" hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Motorclub "VMaxClubHolland" houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
Als Motorclub "VMaxClubHolland" zijn wij verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen
Als u na het doornemen van onze Privacy verklaring hierachter, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens in de Ledenadministratie
Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door Motorclub "VMaxClubHolland" verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het vastleggen in de ledenadministratie voor o.a. inning van contributies, het versturen van correspondentie en verslagen van clubbijeenkomsten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De aanmelding als lid of donateur van Motorclub "VMaxClubHolland"
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Motorclub "VMaxClubHolland" de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Woonadres
- Telefoonnummer(s)
- e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Motorclub "VMaxClubHolland" opgeslagen in de ledenlijst ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is als lid of donateur, tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Motorclub "VMaxClubHolland" verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Motorclub "VMaxClubHolland" de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- (Zakelijk) adres
- (Zakelijk) telefoonnummer
- (Zakelijk) e-mailadres
Uw persoonsgegevens kunnen door Motorclub "VMaClubHolland" worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen “verwerkersovereenkomst” hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht en toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Motorclub "VMaxClubHolland" bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Motorclub "VMaxClubHolland" van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten betreffende uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Inbreuk
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, dan wordt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP = de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming) hiervan op de hoogte gesteld.
Tevens wordt u van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingsbeleid
Het kan voorkomen dat het in deze Privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wijzigt, hetzij door noodzakelijke wettelijke aanpassingen dan wel door aanpassingen in de werkwijze van Motorclub "VMaxClubHolland". Wij raden u aan onze Privacy verklaring regelmatig na te lezen.

Contactgegevens
Motorclub "VMaxClubHolland"

Secretariaat:
p/a van Boshuizenstraat 413
1082 AR Amsterdam

@Alle merknamen zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars, alle andere content is eigendom van de Vmax Club Holland.
XHTML 1.1    Free-Source.net